Expedičný TRIAL

Pravidlá pre RC Expedičný TRIAL Majstrovstvá Slovenska 2017
 
1. Všeobecné pravidlá
 
1.1 Základy RC Expedition Trialu
RC expedičný Trial je terénna skúška zručnosti pre RC modely expedičných, trialových a im
podobných vozidiel upravených pre jazdu v teréne, ktorá má za cieľ otestovať zručnosť vodičov týchto
vozidiel. Trial je špecifický postavená terénna skúška zručnosti a má preveriť ovládanie modelu
vodičom.

 
1.2 Vodič, navigátor, viacnásobný štart
Trialu sa môže zúčastniť modelár bez obmedzenia veku. Prihlásením na trial sa modelár zaväzuje
rešpektovať a plniť všetky body týchto pravidiel a k dodržiavaniu pokynov organizátorov trialu.
Pre jazdu v sekcii môže mať vodič navigátora, ktorý vodičovi pomáha s orientáciou v sekcii. Účasť
navigátora musí byť nahlásená komisárovi pred každým vjazdom do sekcie.
S jedným vozidlom smie štartovať viac posádok, avšak každý vodič môže absolvovať každú sekciu v
jednom kole s rovnakým modelom iba raz. Viacnásobný štart viacerých posádok s jedným modelom
musí byť nahlásený pred každým vjazdom do sekcie komisárovi.
Každý jazdec (pretekár) má pridelené svoje štartovné číslo, ktoré musí byť nalepené na vozidle.
Počas jazdy jedného „čísla“ musia byť ostatné zakryté, alebo prelepené čiernou páskou. Toto zakrytie
musí byť vhodné aj pre prípad dažďa.
Štartovné číslo je pre každého pretekára jedno pre celý aktuálny ročník majstrovstiev. Základom sú
pridelené čísla z predchádzajúceho ročníka. Nový pretekári si vyberajú čísla z „voľných“.
Zmena modelu počas súťažného dňa nie je povolená. Pokiaľ počas preteku dôjde k neopraviteľnému
poškodeniu modelu, môže pretekár dokončiť súťaž so požičaným modelom, ale bez nároku na zisk
bodov. Všetky sekcie prejdené s náhradným modelom sa počítajú ako neprejdené
.
 
1.3 Pravidlá a komisári
Pravidlá vyvesené na informačnej tabuli pretekov sú povinné a záväzné pre všetkých účastníkov.
Behom preteku sú účastníci povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a komisárov, a to aj mimo
súťažných sekcií.
Nekorektné chovanie (napr. obťažovanie, alebo ohrozovanie divákov) môže byť komisármi potrestané
navýšením trestných bodov, prípadne vylúčením zo súťaže.
Hlavný komisár (resp. riaditeľ preteku) rieši všetky sporné otázky spojené s priebehom preteku.
Technický komisár (komisári) vykonávajú pred zahájením preteku (pri registrácií) technickú prehliadku
všetkých vozidiel. Sporné prípady rieši hlavný komisár.
Na korektný priebeh preteku v jednotlivých sekciách dohliadajú traťový komisári. Nad každou
otvorenou (jazdenou) sekciou má dohľad jeden komisár. Komisár hlási pretekárovi prejazd
jednotlivými bránkami (čistý prejazd, dotyk, zlomená, ….) a uplynulý čas od štartu.
Komisár dohliada na regulárnosť preteku, len on je oprávnený opravovať vytýčenie trasy, riešiť všetky
sporné otázky, prípadne zavrieť sekciu, ak nie je priebeh preteku na nej korektný (výrazne zhoršenie
podmienok prejazdu, prípadne neprejazdnosť). V takomto prípade sú výsledky tejto sekcie anulované.
Komisár je taktiež oprávnený pri priestupku vylúčiť pretekára zo sekcie – pri vážnom priestupku aj
z celého preteku. Komisár je vrcholným riadiacim orgánom sekcie, jeho rozhodnutie je nezvratné.
Všetci traťový aj technický komisári sú zreteľne označení s označením ich funkcie (napr. reflexné
vesty s názvom funkcie).
Pred pretekom sa uskutoční spoločná rozprava komisárov a pretekárov. Behom rozpravy môžu byť
jednotlivé body pravidiel doplnené, spresnené, prípadne výnimočne upravené. Tieto zmeny platia iba
pre konkrétny pretek, na ktorom sa zmena dohodne. Na záver rozpravy vyhlási riaditeľ pretekov čas,
kedy budú všetky sekcie uzavreté. Do tohto času musia mať všetci pretekári prejdené všetky sekcie.
Ak to nestihnú, počítajú sa im všetky chýbajúce bránky ako neprejdené.
Na rozprave si pretekári určia svojho zástupcu, ktorý spolu s riaditeľstvom preteku rieši sporné
situácie, vrátane protestov.
V prípade, že komisár je zároveň aj súťažiacim, má právo absolvovať sekciu ako prvý
.
 
1.4 Kategórie vozidiel a vodičov
Dohodou modelárskych klubov boli pre rok 2017 vyhlásené:
 
1.4.1 – kategórie vozidiel:

 • LEXAN = vozidlá s lexanovou karosériou
 • ABS = vozidlá s karosériou z ABS (alebo podobného plastu), kovu a pod.

1.4.2 – kategórie vodičov:

 • juniori a seniori spoločne (od 15,00 do 199 rokov)
 • žiaci a žiačky (do 14,999 roka) – bez rozdielu karosérie
 • ženy (nad 15,00 rokov) – bez rozdielu karosérie 

1.5 Prihlásenie do preteku
Na preteky sa vodič (pretekár) prihlasuje u organizátora. Nahlasujú sa nasledujúce údaje:

 • údaje o vodičovi (meno, priezvisko, prezývka/nick, vek, bydlisko),
 • kategória modelu,
 • RC súprave (kmitočet, ak nie je súprava 2,4Ghz).

Prihlasuje sa dopredu na email organizátora, výnimočne priamo na pretekoch do zahájenia rozpravy.
Jeden pretekár sa môže prihlásiť len do jednej kategórií a len s jedným modelom.
Výšku štartovného určuje organizátor, spravidla v rozmedzí 5 až 10 € na pretek.
V rámci seriálu Majstrovstiev Slovenska môže pretekár použiť viac modelov, ale všetky musia spĺňať
technické predpisy .
 
1.6 Zodpovednosť za škody a vzdanie sa ručenia
Každý vodič svojou registráciou na pretek zároveň berie na vedomie, že:

 • pretekov sa zúčastňuje na vlastné riziko,
 • neodvolateľne sa vzdáva nárokov na náhradu škody pri škodách a nehodách jemu vzniknutých pri preteku a v súvislosti s ním voči usporiadateľovi a jeho personálu,
 • neodvolateľne preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené činnosťou jeho samého alebo jeho modelu tretím osobám (mimo organizátorov a účastníkov pretekov).

1.7 Protesty 
Protest proti súťažnému vozidlu musí byť podaný bezprostredne po zistení možných nezrovnalostí s
technickými predpismi.
Protest proti vyhodnoteniu jazdy v sekcií musia byť podané najneskôr do 15 minút po oznámení
výsledku jazdy.
Na podanie protestu má právo len pretekár. Protest sa podáva hlavnému komisárovi, resp. riaditeľovi
preteku spolu so správnym poplatkom 20,-€. Protesty podané pred zahájením rozpravy pred pretekom
nebudú spoplatnené.
Protest prerokuje riaditeľstvo preteku (za účasti zástupcu pretekárov). Rozhodnutie o proteste bude
oznámené čím skôr, najneskôr však do začiatku vyhlasovanie výsledkov.
V prípade oprávneného protestu bude poplatok vrátený, v prípade neoprávneného protestu prepadá
v prospech organizátora.
Rozhodnutie riaditeľstva pretekov o proteste je záväzné a nie je možné proti nemu žiadne odvolenie.

 
1.8 Umiestnenie 
Víťazom preteku je vodič s najmenším počtom trestných bodov vo svojej kategórii. Pri zhodnosti
bodov bude slúžiť k rozhodnutiu celkový dosiahnutý čas.
Každý pretek môže mať iný počet sekcií, pričom sa môže jazdiť jednokolovo aj viackolovo (jednotlivé
sekcie sa idú viackrát, prípadne v protismere).
Po dohode organizátora a pretekárov je možné zaradiť aj špeciálnu sekciu, ktorej hodnotenie bude
dohodnuté pri rozprave.
Organizátor tiež stanoví, či sa započítavajú všetky sekcie, alebo jedna najhoršia sa bude škrtať.
Každá kategória sa hodnotí samostatne.

 
Majstrom Slovenska sa stane pretekár s najväčším počtom bodov získaných na jednotlivých
pretekoch.

Počet bodov prideľovaných za umiestnenie v jednotlivých pretekoch:

 1. miesto  ……….          35  bodov                          11.   miesto  ……….        10  bodov
 2. miesto  ……….          30  bodov                          12.   miesto  ……….          9  bodov
 3. miesto  ……….          25  bodov                          13.   miesto  ……….          8  bodov
 4. miesto  ……….          20  bodov                          14.   miesto  ……….          7  bodov
 5. miesto  ……….          18  bodov                          15.   miesto  ……….          6  bodov
 6. miesto  ……….          16  bodov                          16.   miesto  ……….          5  bodov
 7. miesto  ……….          14  bodov                          17.   miesto  ……….          4  bodov
 8. miesto  ……….          13  bodov                          18.   miesto  ……….          3  bodov
 9. miesto  ……….          12  bodov                          19.   miesto  ……….          2  bodov
 10. miesto  ……….          11  bodov                          20.   miesto  ……….          1  bodov

Z celkového počtu pretekov bude jeden škrtaný (najhoršie umiestnenie). Pri zhodnosti bodov bude pre
určenie poradia slúžiť počet lepších umiestnení, príp. počet škrtnutých bodov, príp. celkový počet

trestných bodov v rovnakých pretekoch. Ak nie je možné rozhodnúť ani potom, je im obidvom priznané
rovnaké umiestnenie.
Motto na záver:
Umiestnenie v pretekoch nie je pre pretekárov to najdôležitejšie. Prvoradá je možnosť sa stretnúť
s rovnako „postihnutými“ kamarátmi, porozprávať a zabaviť sa, a navzájom si odovzdávať skúsenosti.

 
2. Technická prehliadka, registrácia
 
Prehliadka všetkých modelov prebieha pred každým pretekom a vykonávajú ju technický komisári.
Vozidlá (modely) musia vyhovovať technickým predpisom (a aj po dobu celých pretekov).
Po schválení vozidla na preteky posádka zaplatí štartovné a nelepí na model pridelené štartovné
číslo. Štartovné čísla pre jednotlivé kategória vozidiel (pozri 1.4.1) môžu byť rôznej farby.
Zároveň vodič dostane jazdný výkaz, do ktorého mu budú traťovými komisármi zapisované trestné
body v jednotlivých sekciách.
Vozidlo je následne umiestnené do uzavretého parkoviska, kde je k nahliadnutiu ostatným pretekárom
až do začiatku rozpravy. V tomto čase nie je možné robiť na vozidle žiadne úpravy (ani výmenu
batérie).
Technický komisári majú oprávnenie kedykoľvek v priebehu preteku opakovane skontrolovať
ktorékoľvek vozidlo.

 
3. Všeobecné technické predpisy
 
3.1 Pohon vozidiel
Model vozidla musí mať trvalý pohon všetkých kolies. V prípade poruchy počas preteku môže vodič
dokončiť preteky s jednou poháňanou nápravou. Je zakázané nezávisle poháňanie (odpájanie,
brzdenie) jednotlivých náprav (DIG)
.
 
3.2 Motor modelu
Použitý musí byť len jeden elektromotor.
 
3.3 Batéria
Musí byť dokonalé pripevnená a nesmie obsahovať tekutý elektrolyt. V sekcií nie je povolená výmena
batérie – výmena je možná len v depe.

 
3.4 Závažia
Prídavné závažia sú povolené. Musia byť riadne upevnené a umiestnené vo vnútri vozidla. Musia byť namontované pred technickým preberaním.
 
3.5 RC súprava
Povolené sú len RC súpravy pracujúce k kmitočtovom pásme 27MHz, 40MHZ, a 2,4GHz. RC súpravy
pracujúce v pásme 27 a 40MHz musia mať výmenné kryštály – číslo kanálu nahlási pretekár pri
registrácií.
Pre RC súpravy 27 a 40MHz: v priebehu súťažného dňa (od rozpravy do vyhlásenia výsledkov)
nesmie vodič zapínať vysielač bez pokynu komisára. V prípade potreby zapnúť vysielač pri oprave
modelu je pretekár povinný vyžiadať si súhlas hlavného komisára. Ten skontroluje možnosť kolízie
kmitočtu s jazdiacimi modelmi. Nedodržanie tohto bodu bude posudzované ako hrubé porušenie
disciplíny s možnosťou penalizácie, resp. diskvalifikácie.

 
3.6 Ostatné
Elektromotory, regulátory, serva, pneumatiky – typy nie sú predpísané, môžu sa použiť ľubovoľnej
značky a parametrov
.
 
4. Technické predpisy vozidiel
 
4.1 Kategórie vozidiel
Vozidlá budú rozdelené do dvoch kategórií (podľa 1.4.1):

 • vozidlá s lexanovou karosériou
 • vozidlá s karosériou z ABS (alebo podobného plastu), kovu, dreva – pri kombinácií karosérie lexan/ABS môže byť podiel LEXANu maximálne 25%.

 
4.2 Technické predpisy (rozmery – pozri prílohu č.1)
Vozidlo (model) musí byť postavené v mierke a musí byť čo najviac podobné „veľkému“ originálu.
Každé vozidlo musí byť vybavené vypínačom batérie.
 
Šírka vozidla:              – minimálna = 190mm
                                      – maximálna je daná šírkou bránky = 260mm.
Rázvor vozidla:           – minimálne = 240mm
                                    – maximálny nie je obmedzený
Pneumatiky:                – maximálny priemer = 120mm
                                      – maximálna šírka = 50% z priemeru
Pohon                        – jeden motor s prevodovkou, resp. aj s rozvodovkou
Riadenie:                     – riadená (natáčaná) môže byť len predná náprava
Podvozok:                  – Trubkový, rebrinový, alebo plošinový rám. Podvozky typu „crawler“ sú zakázané.
                                    – Rozchod obidvoch náprav musí byť rovnaký (tolerancia ± 5%).
Karoséria:                   – V pozdĺžnom smere (dĺžka) musí prekrývať všetky pneumatiky na 100%,
                                    – V priečnom smere (šírka vozidla) musí karoséria zakrývať (prekrývať) všetky pneumatiky na min. 1/3 šírky pneumatiky.
                                    – V prípade šikmého zrezania karosérie môže byť odkrytých max. 30mm pneumatiky.
                                    – Blatníky pevne pripevnené ku karosérií sa považujú za súčasť karosérie. Blatníky musia byť vyhotovené z materiálu
                                       pevnostne podobnému karosérií. Nie sú povolené blatníky z gumy a iných poddajných materiálov.
Pri vlastnej stavbe musí vzhľad pripomínať skutočné vozidlo. Pri prototypoch karosérií je požiadavka na realistický vzhľad, príp. možnosť „sériovej“ výroby (žiadne „UFO“ varácie, alebo „mutanti“). Je vhodné doložiť podklady, že také vozidlo skutočne existuje.
Toto platí aj pre vozidla s upravenou karosériou lexan.
 
V kategórií LEXAN nie je povolené používanie žiadnych technických pomôcok – navijaky, ťažné
reťaze, nájazdy, výsuvne tyče na vytiahnutie, resp. prevrátenie auta a pod. Toto neplatí v špeciálnych
sekciách.
V kategórií ABS je povolené používať naviják (predný aj zadný) a nájazdové (vyslobodzovacie)
„plechy“. Maximálny rozmer plechov je 140 x 40 mm. Kotva (hák) navijáku sa musí upevniť na pevné
časti dráhy (skala, strom, kolíky). Je zakázané používať prvky, ktoré nie sú súčasťou dráhy (prsty,
topánky, palice …). Upevniť naviják si musí sám jazdec (to platí aj pre plechy). Pomoc inej osoby sa
hodnotí ako nepovolená pomoc rukou, nohou, … – penalizácia 500 TB (viď. bodovanie – bod 5.5)
.
 
4.3 Povinná výbava
Pre kategóriu ABS je predpísaná povinná výbava v zložení:

 • plnohodnotné náhradné koleso (rezerva),
 • funkčný naviják,
 • ťažné lano – použiteľné,
 • expedičná bedňa,
 • kanister na palivo,
 • EČV – realistický vzhľad,
 • nájazdové (vyslobodzovacie) plechy (min. 2 ks).
 • lekárnička

Všetko vybavenie musí byť realisticky umiestnené a pripevnené k vozidlu po celú dobu trvania
preteku. V prípade umiestnenia vo vnútri vozidla, musia byť prvky viditeľné cez okná. Za každý
chýbajúci prvok sa bude počítať 50 trestných bodov.
Týmto chceme dosiahnuť, aby sa vozidlá kategórie „ABS“ v čo najväčšej miere priblížili skutočným
expedičným vozidlám, ktoré všetky tieto prvky na pretekoch musia tak isto mať.

 
4.4 Nepovolené vozidlá, resp. úpravy
Do preteku nebudú prijaté:

 • nedokončené vozidlá, resp. samostatné podvozky,
 • troj a viac nápravové nákladné vozidlá, stavebné stroje, poľnohospodárske, lesné a špeciálne stroje,
 • pásové alebo polopásové vozidlá,
 • monster trucky, crawlery,
 • vozidlá s viac ako 4 kolesami (mimo rezervy),
 • vozidlá, ktoré celkovo nezapadajú do konceptu RC Expedičného Trialu
 • vozidla so spaľovacím motorom,
 • vozidlá s pneumatikami s klincami, resp. reťazami,
 • vozidlá s natáčanou zadnou nápravou,
 • vozidlá s odpojiteľnou nápravou alebo brzdenou (v priebehu jazdy sa nesmie odpájať pohon ktorejkoľvek nápravy, alebo náprava brzdiť),
 • vozidla s motormi v kolesách.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť model, ktorý nie je vhodný pre trial, resp. povoliť jeho jazdu
mimo vyhodnocovaného poradia
.
 
4.5 Opravy
Výmena batérií ako aj dielov (motor, regulátor, a pod.) v priebehu preteku je povolená len mimo trialových sekcií ( =  v depe ). Pozri tiež bod 5.4.
 
5. Priebeh preteku a hodnotenie sekcií
 
5.1 Všeobecné pokyny
Pred začiatkom pretekov nie je povolené jazdiť v sekciách, ani do nich vstupovať. Porušenie tohto
zákazu bude penalizované prídelom trestných bodov, prípadne diskvalifikáciou z preteku.
Po ukončení registrácie posádok nasleduje rozprava pretekárov, komisárov, riaditeľa pretekov. Počas
rozpravy budú vysvetlené spôsoby prejazdu jednotlivými sekciami, prípadne s názornou ukážkou
predjazdcom.
Na záver rozpravy vyhlási hlavný komisár preteku (riaditeľ preteku) časové limity na jednotlivé sekcie,
aj čas, do ktorého musia byť prejdené všetky sekcie. Ak to niektorá posádka nestihne, počítajú sa
chýbajúce bránky ako neprejdené.
Pretekárom sa zakazuje akokoľvek upravovať trať v sekcií počas preteku (odtiahnutie konára, koreňa,
posunutie kameňa, a pod.). Pokiaľ vozidlo nie je schopné pokračovať bez takejto úpravy (pomoci),
hodnotí sa to ako „pomoc rukou“ = 500TB.

 
5.2 Priebeh preteku
Vodiči absolvujú preteky v poradí, ktoré im bolo pridelené, prípadne ktoré si vyžrebovali. Pred
zahájením jázd majú posádky možnosť prehliadky sekcií, ale nesmú do nich vstupovať.
Po otvorení sekcie komisárom už do sekcie nesmie vstúpiť nikto okrem členov posádky. Komisár hlási
posádke modelu prejazd (čistý, dotyk, zlomená tyč, atď]) vždy až po úplnom prejdení vozidla
bránkou.
V sekcii môže mať vodič jedného spolujazdca – navigátora, každá ďalšia pomoc bude hodnotená ako
nepovolená a vodič bude diskvalifikovaný zo sekcie, pričom sa to hodnotí ako nenastúpenie do sekcie
(viď. bodovanie – bod 5.5). Pri opakovanom porušení bude vodič diskvalifikovaný z celého preteku.
Po ukončení sekcie a podpísaní jazdného výkazu traťovým komisárom predloží tento k nahliadnutiu
hlavnému komisárovi (rozhodcovi), ktorý trestné body zapíše na výsledkovú listinu.

 
5.3 Jazda vozidlom
Bránky môžu byť prejdené modelom jazdou vpred, alebo cúvaním. Farebná vlajočka s číslom bránky
musí ale byť vždy na ľavej strane v smere jazdy sekciou.
Vjazd do sekcie (bránka ŠTART) musí byť uskutočnený jazdou dopredu.
Každá bránka je považovaná za prejdenú, pokiaľ obrys vozidla opustil bránku, alebo pomyselnú os
prechádzajúcu oboma tyčkami bránky. Pokiaľ vozidlo vojde do nejakej bránky, avšak bránku nie je
schopné zdolať, môže ju pre ďalší pokus znovu opustiť – okrem štartovacej bránky.
Za správne prejdenie trasy sekcie je zodpovedný samotný vodič. V prípade nejasností ohľadom
vedenia trasy je oprávnený podávať informácie iba komisár, prípadne organizátor pri prehliadke trati,
resp. rozprave.

 
5.4 Poškodenie modelu, havária
Prevrátenie vozidla a jeho spätné postavenie na kolesá bez vonkajšej pomoci nemá vplyv na
pridelenie trestných bodov. Každá posádka má právo využiť možnosť postavenia modelu do sekcie
(viď bodovanie – bod 5.5)
V prípade, že dôjde k takému poškodeniu modelu (vrátane vybitia batérie), ktoré neumožňuje ďalšiu
jazdu, môže byť traťovým komisárom umožnená oprava mimo sekcie (v depe). Táto oprava sa
hodnotí ako dotyk vozidla a penalizuje sa 500 trestnými bodmi. Časový limit na opravu je 30 minút. Po
oprave sa vozidlo vráti ma miesto poruchy a dokončí sekciu.
(Poznámka: traťový komisár nečaká na opravu. V jazde pokračujú ostatní pretekári a opravené vozidlo
sa vráti na trať po oznámení ukončenia opravy.)

 
5.5 Hodnotenie prejazdu bránok a sekcie
0 bodov       – Za čistý prejazd bránky. Nehodnotí sa pohnutie bránkovej tyčky zosuvom zeminy, skál (neúmyselné),
                        dotykom konárika alebo listom. Pokiaľ sa nedá tyčka umiestniť na dané miesto, vozidlo môže pokračovať
                       ďalej a bránka sa považuje za prejdenú (s nulou). Následne jeden s komisárov zabezpečí postavenie
                        tyčky na pôvodné miesto.
25 bodov       – Za dotyk s bránkovou tyčkou. Pokiaľ sa vozidlo viackrát dotkne tyče na tej istej strane, bude to
                       vyhodnotené ako jeden dotyk. Ak sa však vozidlo v tej istej bránke dotkne obidvoch tyčí, bude to
                        hodnotené ako dva dotyky, t.j. 2 x 25 bodov. Tiež za dotyk vozidla s ohraničením sekcie.
50 bodov     – Za každý chýbajúci prvok povinnej výbavy v kategórií ABS.
125 bodov     – Za „zlomenie“ tyče. Za zlomenie je považované prejdenie tyče kolesom, alebo celým vozidlom so
                       súčasným dotykom tejto tyče so zemou.  Tiež za vyjdenie vozidla za ohraničenia sekcie ( = ak prejde ohraničenie dvoma a viac kolesami).
125 bodov     – Za pomoc posádky vozidla pri uviaznutí modelu, ktorá nim kolíše zo strany na stranu – vodič/navigátor
                        jedným prstom a samozrejme v nejakej uveriteľnej miere – možné použiť len 1x za sekciu.
250 bodov     – Za každú neprejdenú bránku, resp. bránka, ktorá bude prejdená zlým smerom, alebo bude prejdená
                       opakovane. Bránka zdolaná iným spôsobom než jazdou po kolesách sa nepovažuje za správne prejdenú
                       bránku. Pokiaľ vozidlo v bránke „skočí“ ale ďalej pokračuje na kolesách, je to dobrý prejazd.
                      V prípade diskvalifikácie, alebo nedokončenia sekcie sa počítajú všetky zvyšné bránky ako neprejdené.
                        Celá neprejdená sekcia = počet bránok x 250bodov.
500 bodov   –  Pomoc rukou (nohou, palicou a pod.) pri prevrátení alebo uviaznutí modelu (model sa nemôže vlastnou silou pohybovať). Pri vrátení modelu na trať je model umiestnený čo najbližšie k miestu vypadnutia (na najbližšie stabilné miesto) na základe odsúhlasenia traťovým komisárom. Modelu sa môžu dotknúť len vodič, navigátor, prípadne komisár.
Dotyk akejkoľvek inej osoby znamená diskvalifikáciu v danej sekcií (pozri bod 5.8.). Ako cudzia pomoc sa hodnotí aj náhodný dotyk vozidla vodičom, navigátorom, fotografom, kameramanom, divákom.

 
5.6 Čas jazdy sa bude prepočítavať na trestné body pravidlom 1 sek. = 1 TB.
5.7 Časové limity Jazda v sekcií bude limitovaná dvoma časmi:

 • čas jazdy (napr. 10 min.): pri prekročení tohto času sa bude čas nad limit prepočítavať na TB (1 sek. = 1 TB).
 • maximálny čas na prejazd (napr. 15 min.): po uplynutí tohto času sa budú zastávajúce bránky počítať ako neprejdené (250 TB/bránka). Týmto chceme zabrániť „dlhým expedíciám“ v sekciách.

5.8 Diskvalifikácia danej sekcie (pretekár dostane 250 bodov za každú neprejdenú bránku – vrátane bránky CIEĽ):

 • pokiaľ jazdec nenastúpi do sekcie na výzvu traťového komisára.
 • pri cudzej pomoci na modeli alebo pri jazde modelu.

5.7 Predčasné ukončenie sekcie (pretekár obdrží 250 bodov za každú neprejdenú bránku – vrátane bránky CIEĽ):

 • pri dotyku vozidla s inou bránkou, ako tej o ktorej prejdenie sa usiluje,
 • pri prekročení časového limitu (ak bude stanovený),
 • pri prekročení povoleného počtu zásahov rukou – ak bude stanovený.

 6. Vysvetlenie pojmov a názvov
 
6.1 Bránka
Bránku tvoria dve tyčky a pomyselná spojnica medzi nimi. Priemer tyčiek 3 – 8mm, výška nad terénom 100 – 150 mm. Jedna z tyčiek musí mať farebnú vlajočku s číslom bránky. Táto vlajočka určuje smer, ktorým sa má bránka prejsť a je vždy umiestnená na ľavej strane v smere jazdy. Do bránok sa započítavajú aj bránky ŠTART a CIEĽ.
Jednotlivé bránkové tyče sú stavané zvislo. Pri stavbe bránok, napr. vo svahu sa musí prihliadať k bočnému náklonu vozidla pri ideálnom prejazde touto bránkou.
              Šírka traťových bránok:           260mm na rovine
                                                                300mm (aj viac) v teréne – podľa priečneho sklonu trate
              Šírka bránok ŠTART a CIEĽ:   400mm
 
6.2 Dotyk s bránkovou tyčkou
Akýkoľvek fyzický kontakt vozidla s bránkovou tyčkou. Pokiaľ sa vozidlo viackrát dotkne tyčky na tej istej strane, bude to vyhodnotené ako jeden dotyk. Ak sa však vozidlo v tej istej bránke dotkne obidvoch tyčí, bude to hodnotené ako dva dotyky, t.j. 2 x 25 bodov.
Za dotyk sa považuje ohnutie tyčky do sklonu 45º. Posúdi a nezvratne rozhodne traťový komisár.
Aj tyčka ohnutá prevrátením vozidla bude vyhodnotená ako ohnutie, ak uhol ohnutia nepresiahne 45º.
 
6.3 Zlomená bránková tyčka
Ako zlomená bránková tyč sa hodnotí ohnutie alebo prejdenie bránkovej tyčky vplyvom jazdy alebo pádu vozidla pod uhlom 45º a viac.
Ak sa vozidlo najprv dotkne tyčky (napr. prednou bočnou časťou), ale následne ju zadným kolesom „zlomí“, hodnotí sa to len ako zlomenie tyče, nie ako dotyk a následné zlomenie.
 
6.4 Prejdená bránka
Za prejdenú bránku sa považuje tá, ktorú prešiel celý obrys vozidla. Pokiaľ ju vozidlo neprejde celé, môže vycúvať z dôvodu opakovaného pokusu o jej zdolanie.
Ak by do prejdenej bránky (vozidlo je opustilo celým svojim obrysom) vozidlo znovu vošlo, považuje sa to za nesprávne prejdenú bránku = predčasné ukončenie sekcie (viď bod 5.8).
Bránku môže vozidlo prejsť jazdou dopredu alebo cúvaním, ale vždy to musí byť v správnom smere z pohľadu jazdy sekciou (vlajočka na ľavej strane).
 
6.5 Neprejdená bránka
Za neprejdenú bránku sa považuje:

 • každá bránka prejdená zlým smerom,
 • každá vynechaná bránka.

Napr. ak pri pokuse prekonať jednu bránku sa vozidlo skotúľa dole kopcom a pritom minie ďalšiu – nasledujúcu bránku, považuje sa táto za zle prejdenú. Vozidlo sa nemusí vracať, bolo by to zbytočné.
 
6.6 Sekcia
Každá sekcia je tvorená samostatnými bránkami ŠTART a CIEĽ a 18 prejazdovými (traťovými) bránkami (celkový počet bránok je 20).
Rozmiestnenie bránok je prevedené na vyhradenom priestore. Priestor sekcie môže byť úplne, alebo čiastočne ohraničený (výstražná páska alebo obdobný spôsob, ale tak, aby sa nedalo ohraničenie podísť modelom). V tomto prípade sa model nesmie dotknúť ohraničenia.
Bránka ŠTART musí byť orientovaná tak, aby model pri prejazde touto bránkou vošiel do sekcie.
Bránka CIEĽ musí byť orientovaná tak, aby model jej prejdením opustil priestor sekcie.
Prejazdové (traťové) bránky sú stavané so zreteľom na to, aby nehrozilo modelom nebezpečenstvo výrazného poškodenia.
Prejazd medzi bránkami (vzdialenosť medzi bránkami) má byť volený tak, aby so zreteľom na terén bol primerane náročný (nie neprejazdný).
Do ohraničenej sekcie má prístup len vodič, navigátor, traťoví komisár (komisári) a jeden fotograf, alebo kameraman. Pri porušení tohto pravidla zo strany posádky má komisár právo jazdu ukončiť a posádke v sekcií prideliť trestné body za všetky neprejdené bránky. V prípade náhodného porušenia treťou stranou (diváci, deti, domáce zvieratá) môže komisár jazdu prerušiť, aby nedošlo k zhoršeniu podmienok pre súťažiaceho.
Traťový komisár zodpovedá za regulárnosť sekcie, je oprávnený opravovať vytýčenie trasy. Pokiaľ sa sekcia poškodí prejazdom predchádzajúceho pretekára, je na rozhodnutí komisára upravovať sekciu pred ďalšou jazdou. Všeobecne platí, že sa sekcie po prejazde modelu neopravujú s výnimkou poškodenia mostov a umiestnenia bránkových tyčí.

Priloha c.1

Link na stiahnutie tu.