TRIALOVE PRAVIDLA PRE MAJSTROVSTVA SLOVENSKA - diskusia

Sem píšte podnety a pripomienky

TRIALOVE PRAVIDLA PRE MAJSTROVSTVA SLOVENSKA - diskusia

Poslaťod cerno » Pon 14. Sep 2015 17:27:00

radi by sme vyhlasili majstrovstva slovenska v spolupraci s ostatnymi klubmi u ktorych sa uz preteky odohrali poprad taktiez prispeje drahou do serialu scitat sa budu body zo vsetkych pretekov a na konci serialu by sa vyhlasili celkovy vitazi roznych kategorii predkladam pravidla na vyjadrenie ostatnych organyzatorovVyhlásenie seriálu pretekov o titul majstra Slovenska
v RC modeloch áut triedy Trial

Pravidlá

Prihláška na preteky
Pretekár je povinný prihlásiť sa na aktuálne preteky najneskôr do 10 dní pred konaním preteku.
Pretekár môže štartovať len v jednej z kategórií. Pretekár musí na pretekoch štartovať s vozidlom a frekvenciou, ktoré uviedol pri registrácii, inak mu nebude umožnený štart. Ak sa nemôže prihlásený pretekár zúčastniť pretekov, je povinný svoju prihlášku zrušiť.
V prípade nedodržania časového harmonogramu (čas prezentácie), je potrestaný rozhodnutím komisie Jury. Štartovné poradie jezdcov určuje usporiadteľ pretekov.

Pretekár podaním prihlášky na preteky súhlasí: Pretekov sa zúčastňujem na vlastné riziko. Beriem na vedomie, že usporiadateľ neručí za žiadnu zdravotnú ani majetkovú ujmu, ktorá mi účasťou na pretekoch vznikne. Nesiem plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré komukoľvek spôsobím počas účasti na pretekoch a za správnosť údajov uvedených v prihláške.

Víťaz seriálu bude vyhlásený počas Popradského modelárskeho dňa. Stane sa ním pretekár s najvyšším dosiahnutým počtom bodov za umiestnenie v jednotlivých pretekoch seriálu.
Víťaz seriálu bude môcť používať titul „Majster Slovenskej republiky“ v príslušnej kategórii za príslušnú súťažnú sezónu.

Štartovné
Jednotné štartovné je 5 € za každý model prihlásený do aktuálneho preteku seriálu.
Je možné prihlásiť do každej kategórie najviac jeden model.

Technický popis modelu
Do preteku sú pripustené len modely v mierke 1/8 – 1/12
Karoséria je povolená len plastová (ABS, PSH), drevená alebo kovová
Model musí mať predný nárazník, zadný nárazník a čelné sklo (Street class). Uzatvorené karosérie musia mať dvere. Modely bez strechy, alebo s priehľadnými sklami musia mať kompletný interiér (palubná doska, volant, sedačky, výplne dverí atď.
Rozmery karosérie musia byt proporčné k podvozku, zodpovedajúce deklarovanej mierke.
Pre Ultimate class je povolený polovičný interiér, napríklad z lexanového, alebo ABS výlisku
Pre modely s otvorenými (stiahnutými) oknami je taktiež povolený polovičný interiér.
Model musí mať rovnaké pneumatiky na všetkých kolesách.
Povolené je zatáčanie výlučne prednej nápravy.
Batéria musí byť pevne spojená s podvozkom, nesmie byť umiestnená na náprave, alebo na spojovacích tiahlach.
Najmenej 50% pôdorysného rozmeru pneumatiky musí byť zakrytých karosériou, vrátane fenderov.
DIG a jemu podobné prístroje nie sú povolené (pripájanie a odpájanie jednotlivých náprav je povolené).
Povolené sú šasi rámového konštrukčného typu, ktoré tvoria dva pozdĺžnei nosníky, vpredu a vzadu spojené nárazníkmi. Vzorové typy sú Axial SCX, Tamiya XC/CC/TA, AMEWI(RC4WD) D90 a TLF T-10.
Zakázané sú šasi druhu Crawler akejkoľvek značky a šasi nosníkovej konštrukcie.
Minimálny rozvor je 230mm.
Minimálna šírka je 190mm – merané na vonkajšej strane pneumatík.
Model musí byť kompletne dokončený, nie je povolený štart s rozostavaným projektom.
Povolená je vodotesná úprava elektronických častí.

Podvozky stavané z vlastnej konštrukcie
Každý prihlásený podvozok bude posudzovaný individuálne, či zodpovedá zásadám pravidiel.
Rozmery podvozku v mierke 1/8-1/12 musia proporcionálne zodpovedať vzoru.
Karoséria musí byť proporčne zodpovedajúca podvozku.
Model musí zodpovedať pravidlám podľa triedy Street, alebo Ultimate, inak bude z preteku vylúčený.

Tlmiče:
Vyžadované sú 4 tlmiče vo vertikálnej, alebo horizontálnej montáži (+-20o povolená odchýlka od vertikálnej, alebo horizontálnej osi).
Model môže mať tiež odpruženie listovými perami, prípadne kombináciou odpruženia listového a tlmičov (+-20o povolená odchýlka od vertikálnej, alebo horizontálnej osi).
Zakázané sú iné typy montáže odpruženia pod veľkými uhlami, vrátane typu Crawler.

Pohon
Povolený je pohon len jedným elektromotorom ľubovoľného typu.
Veľkosť, druh, ani kapacita akumulátora nie sú obmedzené.

Navijak a ďalšie vyslobodzovacie vybavenie
Prvé 3 použitia navijaku sú bez penalizácie. Každé ďalšie pripojenie navijaku je penalizované +5 bodmi (penalizácia platí pre vyťahované vozidlo).
Vozidlo môže byť vybavené vyslobodzovacími plechmi (max. rozmery 120x40x5 mm). Počas preteku musia byť pripevnené na vozidle, súťažiaci ich nesmie mať inde. Použitie plechov musí zodpovedať realite (prejazdy, nájazdy, vyslobodzovanie). Iné doplnky ako napr. kanistre, batérie a pod. nesmú byť použité pri vyslobodení vozidla.

Tréning
Počas preteku je tréning mimo vytýčenej trate povolený bez obmedzení. Nesmie však narušiť jazdu aktuálneho pretekára na trati. Trénujúci pretekár, ktorý naruší jazdu súťažiaceho, bude diskvalifikovaný.

Trať
Dĺžka, tvar trate, počet sekcií a počet bránok v jednotlivých pretekoch seriálu nie sú stanovené, a môžu byť rôzne.
Najmenšia šírka bránky je 260 mm.
Na trať smú vstúpiť len pretekár a rozhodcovia. Prípadné výnimky udeľuje so súhlasom pretekára rozhodca (napríklad fotografovi).

Pretek
Pretekár štartuje v aktuálnom preteku vždy len s jedným modelom. Počas aktuálneho preteku nie je možné vymeniť karosériu a šasi, ani za rovnaký typ.
Dosiahnutý čas je menej dôležitý než vzhľad modelu v mierke.
Pretekár štartuje s +200 bodmi a musí prejsť všetky bránky v stanovenom smere prejazdu.
Časový limit na prejdenie jednej sekcie trate je 30 minút (alebo sa stanoví na začiatku preteku vzorovým prejdením sekcie + 5 minút). Ak pretekár nestihne prejsť všetky bránky danej sekcie v časovom limite, jazdu v sekcii ukončí a odráta sa mu -30 bodov za každú bránku, ktorú nestihol v limite prejsť.
Nedodržanie trate, alebo poradia bránok je penalizované -25 bodmi.
Čas od štartu v sekcii sa meria pomocou elektronických, alebo mechanických stopiek, alebo pomocou elektronickej časomiery.
Každý jazdec štartuje do sekcie podľa poradia stanoveného organizátorom na začiatku preteku. Ak pretekár odštartuje do sekcie v inom, než vo svojom poradí, dostane penalizáciu -15 bodov.
Pretekár musí vojsť do sekcie trate najneskôr do 20 sekúnd po svojom štarte. Ak tento limit nestihne, dostane v danej sekcii penalizáciu -15 bodov. Za odštartovanie do sekcie sa považuje, ak celý model prekročí štartovnú čiaru. Nie je možné odštartovať pomocou akéhokoľvek dotyku.
Za úplné prejdenie sekcie v časovom limite sa považuje prejdenie cieľovej čiary všetkými nápravami.
Za minutie branky, neprejdenie bránkou sa odráta -30 bodov.
Dotyk bránky ktoroukoľvek časťou karosérie, alebo detailov na nej prichytených -15 bodov.
Dotyk auta rukou -100 bodov (prevrátenie späť na kolesá, zachytenie pri páde), neplatí pri servise na aute, alebo výmene akumulátora. Servisný čas v rámci jednej sekcie trate je povolený 1 x 5 minút.
V priebehu súťažného prejazdu sekcie sa smie modelu dotknúť len pretekár. Dotyk, alebo iná pomoc inej osoby sa klasifikuje ako cudzia pomoc a trestá sa penalizáciou -100 bodov.
Okrem prejazdu sekcie, je oprava modelu povolená po a pred každou sekciou a je časovo obmedzená štartovným poradím pretekára do nasledujúcej sekcie.
Nešportové správanie počas pretekov je penalizované -100 bodmi (hrubé neslušné výrazy, nešetrné zaobchádzanie s modelom a príslušenstvom, úmyselné poškodenie trate a zariadenia a pod.)
Organizátor preteku môže rozhodnúť o udelení penalizácie -30-100 bodov aj v tu nevymenovaných prípadoch.
Najrýchlejší pretekár, ktorý prejde sekciu trate za najkratší čas dostane časový bonus +20 bodov za sekciu.
Po skončení preteku sa prirátajú penalizácie a bonusy.
Vyhráva pretekár s najvyšším počtom kladných bodov.

Povinná výbava:
Za každú chýbajúcu časť výbavy sa priráta penalizácia -20 bodov
Navijak (funkčnosť nie je podmienkou)
1 expedičný box
1 ťažné lano (funkčné, nie atrapa)
1 kanister
Modelové stierače (funkčnosť nie je podmienkou), nesmú byť nahradené samolepkou, ani inak
1 lekárnička
ŠPZ (EČV) podľa predlohových, alebo miestnych predpisov
Funkčné predné a zadné svetlá (2 biele vpredu, 2 červené vzadu)
Pull-pal, alebo kotva
Vyslobodzovacie plechy (dosky)

Street (Scale) class
Akékoľvek chýbajúce časti, alebo súčasti proti pravidlám, znamenajú diskvalifikáciu.
Karoséria z tvrdého materiálu (plast ABS, PSH, drevo, kov). Lexan je zakázaný.
Predná maska musí byť kompletná, s nárazníkom.
Zadný nárazník musí uzatvárať šasi.
Šírka nárazníkov musí byť totožná so šírkou masky.
Minimálna šírka karosérie je 160 mm (merané od kľučiek na dverách, bez spätných zrkadiel).
Povolené sú disky veľkostí 1,55; 1,7; 1,9.
Maximálny priemer pneumatík je 110 mm.
Kolesá nesmú presahovať spod karosérie viac než 50% svojej šírky. V prípade rozšírenia karosérie pomocou fenderov, je povolený maximálny presah 6 mm.
Bonus za mierke zodpovedajúci proporcionálny rozmer pneumatík:
110-105 mm 0 bodov
104,9 – 100 mm +15 bodov
Menej než 100 mm +25 bodov

Ultimate class
Do tejto kategórie spadajú automaticky všetky autá, ktoré nespĺňajú podmienky Street (Scale) class.
Karoséria z lexanu je povolená
Bonus za karosériu z tvrdého materiálu (ABS, PSH, drevo, kov) +50 bodov.
Najmenej 2 kolesá musia byť čiastočne zakryté karosériou (nemusia byť zakryté fendrami).
Truggy a rúrkové šasi sú povolené.
Minimálna šírka karosérie je 150 mm (merané od kľučiek na dverách, bez spätných zrkadiel).
Šírka nárazníkov nemusí byť totožná so šírkou masky.
Kolesá nesmú byť predsadené pred predný, alebo za zadný nárazník.
Povolené sú disky veľkostí 1,55; 1,7; 1,9; 2,2.
Maximálny priemer pneumatík je 120 mm.

Jury, hlavný časomerač, hlavný organizátor
Komisia Jury je vždy 3 členná, skladá sa z hlavného organizátora a dvoch pretekárov. Mená členov Jury sú vyhlásené pri rozprave pred štartom preteku. Jury rieši prípadné priestupky proti pravidlám pretekov, penalizácie, diskvalifikácie, v prípade zlého počasia, alebo iných neočakávaných udalostí rozhoduje o dalšom pokračovaní, alebo prerušení pretekov. Proti jej rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Výsledky z jednania komise Jury musia byť oznámené hneď po prejednaní, najneskôr pred štartom do ďalšej sekcie trate.
Hlavný časomerač je určený pred štartom pretekov, dáva pokyn pretekárovi na štart do sekcie trate a ovláda stopky/časomieru. Pretekárovi prideľuje penalizácie podľa pravidiel.
V prípade rozhodnutia hlavného organizátora, hlavného časomerača a Jury sú ich rozhodnutia konečné a nie je proti nim možné odvolanie.

Bodové hodnotenie pre sezónu
1. miesto 20 bodov
2. miesto 18 bodov
3. miesto 15 bodov
4. miesto 12 bodov
5. miesto 10 bodov
6. miesto 8 bodov
7. miesto 6 bodov
8. miesto 4 body
9. miesto 2 body
10. až posledné miesto po 1 bode

Pravidlá
Organizátori pretekov a všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní tieto pravidlá poznať a dodržiavať všetky ich body.
Naposledy upravil cerno dňa Pon 14. Sep 2015 18:47:49, celkovo upravené 2
Obrázok užívateľa
cerno
 
Príspevky: 680
Registrovaný: Štv 19. Sep 2013 22:16:26
Bydlisko: poprad

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod Marco21 » Pon 14. Sep 2015 18:08:29

hmmmm, tu sa niečo chystá ;) oceňujem nápad spravenia jednotných pravidiel pre všetky trialové akcie/preteky (predpokladám, že je 1/3 zobraná z českého moravského trialu a zvyšok z toho maďarského). Určite ako nevýhodu vidím použitie iba plastových (a im podobných) karosérií, teda zakázanie lexanových... myslím, že tu na SR je tak cca polovica lexanových a polovica plastových(ABS) karosérií... tým pádom by bolo aj menej súťažiacich (pre niekoho to bude možno aj výhoda :D )
ale teraz keď spätne nad tým uvažujem, tak vlastne tento typ trialu tu už momentálne jazdíme, jedine je rozdiel v tom, že tu sú aj lexanky povolené, a víťazi sa vyhlasujú po každom triale zvlášť... takže buď by sa mali tieto majstrovstvá trochu viac odlíšiť, alebo sa z časti spojiť s týmto súčasným trialom ;)
PS: berte to len ako môj osobný názor :)
»Jeep Wrangler TJ based on Maverick scout
Obrázok
Obrázok užívateľa
Marco21
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Ned 01. Júl 2012 14:40:33
Bydlisko: Hriňová

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod pera2008 » Pon 14. Sep 2015 18:23:51

Vymazane
Naposledy upravil pera2008 dňa Pon 14. Sep 2015 19:30:03, celkovo upravené 2
Mex Hilux Truggy 1/10
Toyota Landcruiser FJ45 pick up 1963 1/9
Rock crawler 1/10
Toyota BJ70 SWB 1/9
Losi Baja Rey 1/10
HZJ 75/78 1/6 ...
FJ45 Flatbed 1/9
Jeep Grand wagoneer 1980 1/9,5 ...
Hilux DABL canopy
Obrázok užívateľa
pera2008
 
Príspevky: 1063
Registrovaný: Str 11. Feb 2015 21:19:08
Bydlisko: Kosice

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod cerno » Pon 14. Sep 2015 18:24:45

Vytaz sa samozrejme bude vyhlasovat na kazdom preteku ako doteraz ale sutet vytazstiev a ucasti sa zohladni na konci serialu a lexanove karoserie spadaju do kategorie ultimate takze to bude ako do teraz abs a.t.d street klas v podstate to co by aj na cesty mohlo a ultimate lexan a ine specialy len treba pozorne precitat je tam vsetko
Obrázok užívateľa
cerno
 
Príspevky: 680
Registrovaný: Štv 19. Sep 2013 22:16:26
Bydlisko: poprad

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod Marco21 » Pon 14. Sep 2015 18:33:15

cerno píše:Vytaz sa samozrejme bude vyhlasovat na kazdom preteku ako doteraz ale sutet vytazstiev a ucasti sa zohladni na konci serialu a lexanove karoserie spadaju do kategorie ultimate takze to bude ako do teraz abs a.t.d street klas v podstate to co by aj na cesty mohlo a ultimate lexan a ine specialy len treba pozorne precitat je tam vsetko


tak jedine ten ultimate class som nečítal, sakra :lol: v tom prípade som nič nepovedal :|
aj tak by som ale uprednostnil napr. trestné body za cúvanie (tak ako to je aj v triale 1:1 ak sa nemýlim), s tým, že by sa podľa toho upravila trať, aby bola ako tak zjazdná... myslím si, že aj vďaka tomu by sa ukázali kvality aj jazdca a aj jeho auta ;)
»Jeep Wrangler TJ based on Maverick scout
Obrázok
Obrázok užívateľa
Marco21
 
Príspevky: 94
Registrovaný: Ned 01. Júl 2012 14:40:33
Bydlisko: Hriňová

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod cerno » Pon 14. Sep 2015 18:34:07

+200 je za dodrzanie vsetkych povynnych veci a za strajch o branku je - takze odratavame su to kladne body za dodrziavanie a zaporne za nedodrziavanie cize plusi a minusi -10 je viac bodov ako -15 a hilux trugy je ultimate class ale tvoja toyota je jasny street class
Obrázok užívateľa
cerno
 
Príspevky: 680
Registrovaný: Štv 19. Sep 2013 22:16:26
Bydlisko: poprad

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod cerno » Pon 14. Sep 2015 18:36:40

cuvanie bude v dalsom rocniku teraz budeme radi ak sa zacnu dodrziavat ake take pravidla
Obrázok užívateľa
cerno
 
Príspevky: 680
Registrovaný: Štv 19. Sep 2013 22:16:26
Bydlisko: poprad

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod pera2008 » Pon 14. Sep 2015 18:37:33

vymazane
Naposledy upravil pera2008 dňa Pon 14. Sep 2015 19:30:38, celkovo upravené 1
Mex Hilux Truggy 1/10
Toyota Landcruiser FJ45 pick up 1963 1/9
Rock crawler 1/10
Toyota BJ70 SWB 1/9
Losi Baja Rey 1/10
HZJ 75/78 1/6 ...
FJ45 Flatbed 1/9
Jeep Grand wagoneer 1980 1/9,5 ...
Hilux DABL canopy
Obrázok užívateľa
pera2008
 
Príspevky: 1063
Registrovaný: Str 11. Feb 2015 21:19:08
Bydlisko: Kosice

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod pera2008 » Pon 14. Sep 2015 18:53:20

vymazane
Naposledy upravil pera2008 dňa Pon 14. Sep 2015 19:31:01, celkovo upravené 1
Mex Hilux Truggy 1/10
Toyota Landcruiser FJ45 pick up 1963 1/9
Rock crawler 1/10
Toyota BJ70 SWB 1/9
Losi Baja Rey 1/10
HZJ 75/78 1/6 ...
FJ45 Flatbed 1/9
Jeep Grand wagoneer 1980 1/9,5 ...
Hilux DABL canopy
Obrázok užívateľa
pera2008
 
Príspevky: 1063
Registrovaný: Str 11. Feb 2015 21:19:08
Bydlisko: Kosice

Re: TRIALOVE PRAVIDLA PRE VYHLASENIE MAJSTOVSTIEV SLOVENSKA

Poslaťod cerno » Pon 14. Sep 2015 19:01:22

vymaz
Naposledy upravil cerno dňa Pon 14. Sep 2015 19:33:07, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
cerno
 
Príspevky: 680
Registrovaný: Štv 19. Sep 2013 22:16:26
Bydlisko: poprad

Ďalší

Späť na Podnety a pripomienky

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron